Paulo Roweqio


SMS klasa ogólnokształcąca

W X Liceum oferujemy naukę w klasie ogólnokształcącej

Przedmioty rozszerzone:

Zajęcia prowadzą nauczyciele uczący w III Technikum w Polsce
według Rankingu Perspektywy 2023.

SMS Lekkoatletyka

X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Lublinie

Klasa Lekkoatletyczna

Kończysz szkołę podstawową i szukasz Liceum w którym będziesz mógł realizować się i rozwijać sportowo?

Nie mogłeś lepiej trafić! X Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie oferuje doskonałą bazę treningową (jedną z najlepszych w Polsce) w skład w której wchodzą takie obiekty jak:

Oprócz tego możemy zaoferować:

W naszej bazie mamy wszystko co potrzebne by uczynić z Ciebie świetnego sportowca. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Rekrutacja do klasy pierwszej lekkoatletycznej

w roku szkolnym 2023/24 

O przyjęcie do klasy pierwszej lekkoatletycznej X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Lublinie mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy:  

 1) Posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

 2)  W wyznaczonych terminach złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych.

3)  Zaliczą próbę sprawności fizycznej.


Deklaracja przystąpienia do próby sprawności fizycznej (kliknij w link poniżej i wypełnij):

https://forms.gle/8XPXwWo9bC2jcCrS8

Test próby sprawności fizycznej do klasy lekkoatletycznej odbędzie się na hali lekkoatletycznej przy ZSEL  w Lublinie przy ul. Wojciechowska 38

termin –   03.07.2023    godz. 1000 – 1200

UWAGA:  Obowiązuje  strój sportowy i obuwie na halę lekkoatletyczną.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35) dotyczącego konieczności uzyskania pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale określa  aby do naboru stosować wybrane próby z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej wg poniższych zasad: 

Test sprawności (wybrane próby z MTSF), które należy wykonać zgodnie z uprawianą bądź deklarowaną  grupą konkurencji lekkoatletycznych). Obowiązuje 6 prób wg załączonej tab. 1

Tab. 1

 sprintwytrzymałośćskokirzuty
1bieg na 50m    
2skok w dal z/m    
3bieg ciągły                  x
4dynamometr             x              x               x 
5zwis/podciąganie    
64x10m             x              x               x               x
7skłony w przód z leżenia tyłem    
8skłon tułowia w przód    

 Uzyskana łączna suma punktów z MTSF stanowi podstawę do przyjęcia kandydata do klasy pierwszej lekkoatletycznej (tab.2)

Tab. 2

Sprawność Suma punktów z      ..testu   (6 prób)Punkty do kwalifikacji
wybitna480        50
wysoka420479       35
średnia360419       25
niska300359       20
bardzoniska249        10

Dolna granica punktów decydujących o przyjęciu do klasy lekkoatletycznej wynosi 25pkt.

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej (MTSF) 

Test składa się z ośmiu prób oceniających zdolności motoryczne tj.: 

Jeśli cały test stosuje się jednego dnia, próby wytrzymałościowe powinno mierzyć się jako ostatnie. Ze sposobem wykonania poszczególnych prób należy dokładnie zapoznać badanego bezpośrednio przed ich wykonaniem. Uczestnik testu powinien ćwiczyć w odpowiednim stroju, po dokładnej rozgrzewce. Wszystkie próby i ich pomiary muszą być przeprowadzone według instrukcji.

Opis sposobu wykonania prób: 

1. Bieg 50 m – próba szybkości:

a) wykonanie– na sygnał „na miejsca” testowany staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji startowej wysokiej. Następnie na sygnał „start” biegnie jak najszybciej do mety;

b) pomiar– czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Liczy się wynik lepszy z dwóch wykonanych prób;

c) uwagi– bieżnia powinna być prosta, powinna posiadać tory oraz znajdować się w dobrym stanie. Próby należy przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych;

d) sprzęt i pomoce stoper, lista badanych.

2. Skok w dal z miejsca- próba mocy (siły nóg):

a) wykonanie– testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość do piaskownicy lub na materac;

b) pomiar– skok mierzony w cm wykonuje się dwukrotnie, liczy się wynik skoku lepszego;

c) uwagi– skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć;

d) sprzęt i pomoce– piaskownica lub 2 materace, taśma miernicza, kreda, lista badanych.

3. Bieg wytrzymałościowy – próba wytrzymałości:

1000 m- dla mężczyzn i chłopców powyżej 12 lat;

800 m- dla kobiet i dziewcząt powyżej 12 lat;

600 m- dla dzieci do 12 lat;

a) wykonanie– na sygnał na miejsca badany staje za linią startu w pozycji startowej wysokiej. Na sygnał „start” biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety;

b) pomiar– czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy;

c) uwagi– bieżnia powinna być równa i dobrze przygotowana. Próbę należy przeprowadzić w dobrych warunkach atmosferycznych;

d) sprzęt i pomoce– stoper, lista badanych.

4. Pomiar dynamometryczny siły dłoni:

a) wykonanie– badany ściska dynamometr ręką silniejszą. Nadgarstek powinien znajdować się w przedłużeniu linii przedramienia. W czasie wykonywania próby ręka testowana nie może dotykać żadnej części ciała;

b) pomiar– siła dłoni mierzona jest w kilogramach. Liczy się pomiar lepszy z dwóch prób;

c) uwagi– dynamometr powinien być dopasowany do wielkości dłoni tak, aby drugie stawy palców mieściły się na jego rączce. Wymachy ręką 
w czasie pomiaru są niedozwolone, wykonaniu prób powinna towarzyszyć pełna koncentracja psychiczna;

d) sprzęt i pomoce– dynamometr dłoniowy, magnezja, lista badanych.

5. Wytrzymanie w zwisie na drążku- próba siły rąk i barków:

a) wykonanie– z podstawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie powinny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał „start” zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu powinien znajdować się wyraźnie nad drążkiem;

b) pomiar– próba wykonywana jest 1 raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund we wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą gdy podbródek znajduje się poniżej drążka;

c) uwagi– drążek musi być tak usytuowany, by badany wykonywał próbę 
w pełnym zwisie;

d) sprzęt i pomoce– drążek lub poręcze, krzesło, stoper, lista badanych.

6. Bieg zwinnościowy (4x10m):

a) wykonanie– na sygnał „na miejsca” badany staje na linii startu. 
Na komendę „start” biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z niej klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie na linii;

b) pomiar– próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas mierzony z dokładnością do 1/10 sekundy. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się na linii startu;

c) uwagi– próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest rzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć;

d) sprzęt i pomoce– stoper, dwa klocki o wymiarach 5x5x5, kreda, chorągiewki, lista badanych.

7. Skłony w przód z leżenia tyłem- próba siły mięśni brzucha:

a) wykonanie– badany leży na materacu z rozstawionymi na szerokość 
30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od podłoża. Na sygnał „start” badany wykonuje skłony 
w przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej, ćwiczenie trwa 30 sekund.

b) pomiar– notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund;

c) uwagi– badanego nie dyskwalifikuje się w przypadku gdy robi dłuższe przerwy w czasie wykonywania skłonów;

d) sprzęt i pomoce– materac, stoper, lista badanych.

8. Skłon tułowia w przód- siła gibkości:

a) wykonanie– badany staje na ławce gimnastycznej tak, aby palce stóp obejmowały jej krawędź, stopy zwarte, kolana wyprostowane. Następnie badany wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najniżej palcami rąk ślad na podziałce;

b) pomiar– próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik lepszy odczytywany jest w cm;

c) uwagi– sztywna podziałka jest tak umocowana, że jej 50 cm znajduje się na wysokości styku stóp z powierzchnią podpórki. Podpórka powinna mieć 15 cm wysokości i znajdować się 50 cm od ściany. W czasie wykonywania próby badany trzyma nogi wyprostowane. Skłon należy wykonać płynnie bez gwałtownych ruchów;

d) sprzęt i pomoce– podpórka, podziałka o długości 100 cm, lista badanych.

Poziom przygotowania kondycyjnego ocenia się na podstawie uzyskanych wyników zamienionych na wartości punktowe i przyrównanych do norm.

KlasaPrzedmioty w zakresie rozszerzonymNauczane języki obcePrzedmioty punktowane
1 lsjęzyk angielski, biologia, geografiajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, biologia

Dołącz do naszych mistrzów.

SMS Pływanie

X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Lublinie

 

Klasa Pływacka 

Kończysz szkołę podstawową i szukasz Liceum w którym będziesz mógł realizować się i rozwijać sportowo? 

Nie mogłeś lepiej trafić! X Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie oferuje doskonałą bazę treningową (jedną z najlepszych w Polsce) w skład w której wchodzą takie obiekty jak: 

Treningi pływackie odbywaj się na terenie w największym i najnowocześniejszym Aquaparku z basenem olimpijskim w Lublinie. Oprócz tego możemy zaoferować: 

W naszej bazie mamy wszystko co potrzebne by uczynić z Ciebie świetnego sportowca. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. 


Deklaracja przystąpienia do próby sprawności fizycznej (kliknij w link poniżej i wypełnij):

https://forms.gle/1LbYVgXaECvGfM8y8

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


PLANOWANA KLASA

KlasaPrzedmioty w zakresie rozszerzonymNauczane języki obcePrzedmioty punktowane
1lpjęzyk angielski, biologia, geografiajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, biologia

Dołącz do naszych mistrzów.

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Interesujesz się telewizją? Chciałbyś w przyszłości pomagać ludziom w ich codziennym życiu? Możesz to zrobić wybierając zawód technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.

Nauczysz się montować i uruchamiać instalacje telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej. Każdy lubi oglądać telewizję – seriale czy dobry mecz. Dlatego to Ty możesz zaprojektować, wykonać lub naprawić dowolną instalację telewizyjną. Ucząc się na kierunku technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej dowiesz się w jaki sposób przesyła się dane pomiędzy budynkami. Zdobędziesz ponadto umiejętności budowania i eksploatowania szerokopasmowych sieci kablowych opartych na różnych technologiach, w tym najnowszych – światłowodowych.


OPIS ZAWODU

Z każdym mijającym dniem rośnie globalne zapotrzebowanie na przepustowość łączy. Abonenci chcą szybko przesyłać dane, oglądać w wysokiej rozdzielczości filmy na życzenie (VOD), grać w gry w czasie rzeczywistym, uczyć się w domu korzystając
z e-lerningu, a przedsiębiorstwa generują ogromny ruch związany z komunikacją M2M oraz video konferencjami biznesowymi.

W ostatecznym rozrachunku, wszyscy i wszystko musi być połączone ze wszystkim i wszędzie. To właśnie tutaj sieci szerokopasmowe udowadniają swoją wartość.

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej to odpowiedź na postulaty firm telekomunikacyjnych i telewizyjnych, którym potrzebni są odpowiednio przygotowani fachowcy, których praca pozwoli na zaspokojenie wyżej wymienionych oczekiwań klientów w zakresie środków komunikacji elektronicznej. Zapotrzebowanie na pracowników do działów IT oraz osób ze znajomością infrastruktury szerokopasmowej, nie tylko istnieje, ale też będzie rosnąć.

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu we współczesnym świecie staje się jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych gospodarek i sposobem zapewnienia długofalowego wzrostu gospodarczego. Kluczowy w tym kontekście staje się problem, w jaki sposób taki dostęp zapewnić. A ty możesz przyczynić się do jego rozwiązania wybierając właściwy kierunek kształcenia.


CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania i użytkowania urządzeń wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej;
 2. naprawy i konserwacji systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej;
 3. administrowania sieciami wchodzącymi w skład systemów telewizyjnych;
 4. uruchamiania, konfigurowania oraz konserwacji terminali i urządzeń abonenckich;
 5. montowania i eksploatacji szerokopasmowych sieci kablowych, w tym sieci światłowodowych;

KWALIIFIKACJE ZAWODOWE

Po ukończeniu 5-cio letniego technikum uczeń uzyska tytuł technika. 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 1. INF.05. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
 2. INF.06. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

SYLWETKA  ABSOLWENTA

Zadania zawodowe technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej dotyczą szerokiej gamy nowoczesnych i niezwykle szybko zmieniających się urządzeń elektronicznych z grupy systemów telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej oraz wewnątrzbudynkowych i pozabudynkowych sieci szerokopasmowych miedzianych
i światłowodowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Zawód ten wymaga umiejętności z zakresu szeroko rozumianej elektroniki użytkowej, stwarzając absolwentom bardzo duże możliwości zatrudnienia i znalezienia satysfakcjonującej pracy w zawodzie.


UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

Do typowych prac technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej należy:


RYNEK PRACY

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej może pracować:

Absolwenci tego kierunku mogą także prowadzić własną działalność w zakresie usług/produkcji dla przemysłu lub klientów indywidualnych.


KONTYNUACJA NAUKI

Uczniowie kierunku technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej z powodzeniem kontynuują naukę na uczelniach wyższych. Uczęszczając do technikum oprócz solidnego wykształcenia zawodowego, absolwent naszej szkoły uzyskuje również wszechstronne wykształcenie z przedmiotów ogólnokształcących, umożliwiające dalsze kontynuowanie nauki na technicznych uczelniach wyższych.

PLANOWANA KLASA

KlasaPrzedmioty w zakresie rozszerzonymNauczane języki obcePrzedmioty punktowane
1CTmatematyka, fizykajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, fizyka

Technik teleinformatyk

Interesujesz się technologią, środkami komunikacji elektronicznej, nowinkami technicznymi oraz informatyką? Nowoczesne rozwiązania nie stanowią dla ciebie problemu? Masz ścisły umysł i jesteś typem komputerowca? Może chciałbyś zajmować się technikami i sposobami przesyłania informacji profesjonalnie? Sprawdź, czy teleinformatyk jest zawodem dla Ciebie!


ZAWÓD TECHNIK TELEINFORMATYK

Teleinformatyk w ogólnej definicji zajmuje się technologią transmisji danych i narzędziami do sterowania przepływem informacji. Odpowiedzialny jest przede wszystkim za projektowanie, wdrażanie, administrowanie i konserwowanie systemów i sieci teleinformatycznych. Szczegółowy zakres jego obowiązków zależy jednak od konkretnego stanowiska pracy.

Wybierając ten kierunek kształcenia zwróć w szczególności uwagę, że nie jest on tożsamy z kierunkiem technik informatyk. W zawodzie technik teleinformatyk główny nacisk postawiony jest na zdobywanie umiejętności z zakresu konfiguracji urządzeń w sieciach komputerowych i komutacyjnych, a nie programowanie oraz tworzenie aplikacji internetowych.


CO WYRÓŻNIA ZAWÓD TECHNIK TELEINFORMATYK NA TLE INNYCH ZAWODÓW

Teleinformatyk to stosunkowo nowy zawód, który łączy w sobie co najmniej trzy dyscypliny techniczne: elektronikę, telekomunikację i informatykę. W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie codzienne życie bez telefonów, Internetu czy innych zdobyczy techniki wykorzystywanych do komunikacji elektronicznej. Korzystamy z nich w dużej mierze za przyczyną nauki, jaką jest teleinformatyka.

Technik teleinformatyk to kierunek, który kształci specjalistów, zajmujących się tematyką środków komunikacji elektronicznej. Bez trudności poruszają się oni w tematyce projektowania lokalnych sieci komputerowych, systemów techniki światłowodowej, konfiguracji urządzeń sieciowych, konfiguracji central telefonicznych, budowie instalacji okablowania teleinformatycznego czy administrowania systemami Windows i Linux.

Urządzenia i systemy teleinformatyczne charakteryzują się dużym stopniem złożoności, nowoczesności i częstymi zmianami technologicznymi, dlatego ze względu na szybki postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie teleinformatyki, praca w tym zawodzie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej, którą uczniowie nabywają na przedmiotach zawodowych.

Specjalistyczne pracownie przedmiotowe są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu. Umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych jak również zdobycie umiejętności związanych z konfiguracją i obsługą urządzeń teleinformatycznych. Zajęcia odbywają się w małych grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom dokładne zapoznanie się z badanymi układami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni.


CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. instalowania, uruchamiania i utrzymania terminali i sieci dostępowych,
 2. wykonywania i utrzymania sieci komputerowych,
 3. montowania i eksploatacji cyfrowych systemów transmisji danych,
 4. instalowania i eksploatacji systemów głosowej transmisji danych,
 5. administrowania sieciami i systemami teleinformatycznymi.

Na przedmiotach zawodowych zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci na:


W JAKI SPOSÓB ZOSTAĆ TELEINFORMATYKIEM

Teleinformatykiem można zostać kończąc szkołę techniczną i otrzymując tytuł technika.

Uczeń kierunku technik teleinformatyk w trakcie kształcenia w szkole średniej zdaje egzaminy zewnętrzne w ramach dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:


RYNEK PRACY

Ciągły rozwój telekomunikacji wymusza zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie. Teleinformatyk może znaleźć zatrudnienie na przykład w organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych. Inną opcją jest praca w firmach montujących i sprzedających komputery i telefony komórkowe. Teleinformatyk może również założyć własną działalność produkcyjno – usługową.

Technicy teleinformatycy znajdują również zatrudnienie w przedsiębiorstwach korzystających z elektronicznej informacji, także w organach administracji publicznej. Pracują też w firmach świadczących usługi w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki, projektując i wdrażając nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, także w zakładach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe.


STATUS SPOŁECZNY

Teleinformatyk, jako specjalista z dziedziny informatyki, cieszy się uznaniem wśród społeczeństwa. W branży najlepsi w swoim fachu są również bardzo cenieni i szanowani.


KONTYNUACJA NAUKI

Uczniowie kierunku technik teleinformatyk z powodzeniem kontynuują naukę na uczelniach wyższych. Uczęszczając do technikum oprócz solidnego wykształcenia zawodowego, absolwent naszej szkoły uzyskuje również wszechstronne wykształcenie z przedmiotów ogólnokształcących, umożliwiające dalsze kontynuowanie nauki na technicznych uczelniach wyższych.

PLANOWANE KLASY

KlasaPrzedmioty w zakresie rozszerzonymNauczane języki obcePrzedmioty punktowane
1DTmatematyka, fizykajęzyk angielski, język niemiecki lub język rosyjskijęzyk polski, język angielski, matematyka, fizyka
1ETmatematyka, informatykajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, fizyka

Technik elektronik

Interesujesz się elektroniką? Chcesz aby otaczające nas urządzenia coraz wydajniej pomagały w codziennym życiu? Możesz rozwijać swoją pasję oraz uczynić życie prostszym wybierając zawód technika elektronika.

W czasie pięcioletniej nauki na kierunku technik elektronik poznasz podstawy elektroniki oraz nauczysz się projektować, budować i naprawiać układy elektroniczne. Budowa sieci telewizyjnej, instalacji alarmowej, sieci monitoringu oraz instalacje inteligentnych domów, bez których w dzisiejszych czasach nie może obyć się żadne gospodarstwo domowe ani zakład pracy, będą umiejętnościami, które zdobędziesz na zajęciach z przedmiotów zawodowych.


OPIS ZAWODU

Technik elektronik to nowoczesny zawód przyszłości dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy w różnych obszarach funkcjonowania człowieka. Przemysł elektroniczny jest dzisiaj jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki. Pracodawcy stale poszukują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności z zakresu obsługi i napraw urządzeń elektronicznych potrafiącego dodatkowo szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów spełniających wymagania współczesnego rynku pracy.

Technik elektronik zajmuje się instalowaniem, konserwowaniem, użytkowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.

Technik elektronik może również zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Zawód ten daje też możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.


CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,
 2. wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,
 3. uruchamiania układów i instalacji elektronicznych,
 4. użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,
 5. konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych.

KWALIIFIKACJE ZAWODOWE

Po ukończeniu 5 letniego technikum uczeń uzyska tytuł technika. 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 1. ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.
 2. ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

SYLWETKA  ABSOLWENTA

Zadania zawodowe technika elektronika dotyczą szerokiej gamy nowoczesnych i niezwykle szybko zmieniających się urządzeń elektronicznych takich jak: systemy telewizji (użytkowej i przemysłowej), instalacji alarmowych, instalacji ppoż. inteligentnych budynków, programowalne urządzenia elektroniczne oraz instalacji domofonowych i videodomofonowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Zawód ten dając umiejętności z zakresu szeroko rozumianej elektroniki użytkowej, stwarzające absolwentom bardzo duże możliwości zatrudnienia i znalezienia satysfakcjonującej pracy w zawodzie.


UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

Do zadań technika elektronika należy:


RYNEK PRACY

Technik elektronik może podejmować pracę w:

Absolwenci tego kierunku mogą także prowadzić własną działalność w zakresie usług/produkcji dla przemysłu lub klientów indywidualnych.


KONTYNUACJA NAUKI

Uczniowie kierunku technik elektronik z powodzeniem kontynuują naukę na uczelniach wyższych. Uczęszczając do technikum oprócz solidnego wykształcenia zawodowego, absolwent naszej szkoły uzyskuje również wszechstronne wykształcenie z przedmiotów ogólnokształcących, umożliwiające dalsze kontynuowanie nauki na technicznych uczelniach wyższych.

PLANOWANE KLASY

KlasaPrzedmioty w zakresie rozszerzonymNauczane języki obcePrzedmioty punktowane
1ATmatematyka, fizykajęzyk angielski, język niemiecki lub język rosyjskijęzyk polski, język angielski matematyka, fizyka,
1BTmatematyka, fizykajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, fizyka
Rekrutacja do internatu


Rekrutacja do internatu odbywa się równolegle z naborem do szkoły na podstawie odrębnego systemu elektronicznego

Rekrutacja do internatu
Zespół ds. rekrutacjiZespół Szkół Elektronicznych

ul. Wojciechowska 38
20-704 Lublin

Zadzwoń do nas

81 525-66-91

Skrzynka na dokumenty

rekrutacja@zsel.lublin.eu